Timpiste ar an mBothar Le Shane C

La fuar feannaideach i lar an gheimhridh a bhi ann. D’eirigh me ar a hocht a chlog. Rith me sios an staighre go tapa agus nior ith me mo bhricfeasta mar bhi me deanach. Rith me isteach sa gharaiste agus rug me ar mo rothar.

Tareis tamaill chonaic me mo chara Sean ar an gcosan