Cistin Tri Thine Le Shane F

La grianmhar i lar an tsamhraidh a bhi ann . Bhi an ghrian sa speir agus Ni raibh puth gaoithe ann . Bhi se te ambiguous . Bhi na hein ag canadh .

D’eirigh me ar a hocht a chlog agus chuir me mo eadai orm. Rith me sios an staighre. Bhi me agus dhreirthar ag cocaireacht le daidi. Bhi an scoil duinta . Chuaigh mamai  ag obair agus d’fhan daidi sa bhaile ag tabhairt aire do na paisti.

Fuair daidi uibheacha,subh,siucra, seaclaide,im agus bainne on chuisneoir . Thosaiomar ag  cocaireacht . Tareis fiche noimead chonaic me deatach-  bhi an Chistin tri thine! Ghlaoigh dhaidi ar an mbriogaid doitean ar nos na gaoithe . Fair me do baisin uisce agus chuir me uisce ar an tine . Ghlanamar an chistin ledha uair .

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.