Drama Sa Chistin Le Shane C.

La brea i dtus an tsamhraidh a bhi ann. Ni raibh scamall sa speir agus ni raibh puth gaoithe ann. Ni raibh an scoil oscailte mar an sathairn a bhi ann. Ar a hocht a chlog chuaigh Mamai ag obair agus d’fhan Daidi sa bhaile ag tabhairt aire do na paisti.

Tareis an bhricfeasta thosaiomar ag cocaireacht. Fuair me uibheacha agus fuair mo dhearthair siucra. Tareis cupla noimead thosaiomar ag obair. Nuair a bhi an caca reidh chuir Daidi i isteach san oigheann. Tareis tamaill nuair a d’fheach me timpeall an tseomra chonaich me deatach. Bhi an caca tri thine. Fuair Daidi baisin uisce agus chaith se e ar an tine.

Nuair a thainig Mamai abhaile d’fheach si timpeall an tseomra agus lig si beic aisti. Bhi an seomra tri na cheile agus bhi se dubh o bhun go barr. Ni raibh si ro shasta. Chaith me dha uair ag glanadh na cistine. An oiche sin bhi me tuirseach traochta. Ni bheidh me ag cocaireacht sa chistin aris.