Lá sneachta le Shane F

Maidin breá amhain i dtús an gheimhridh . Dhúisigh mé ar a hocht a chlog go luath agus bhí sé dorcha amuigh. Rith mé go dti an fhuinneog agus chonaic mé brat bán sneachta ar an talamh . Bhí gliondar croí orm agus chuir mé  eadaí orm.Ghlaoigh me ar mo dheartháir

Rith mé síos an staighre agus bhí dheartháir breá sasta . Ritheamar amach sa ghairdin. Thosaíomar ag troid le liathroid sneachta agus rinneamar fear sneachta. Chuireamar hata dubh air.

Lá sneachta le Julius.

lá geimhreadh a bhí ann. Dhúisigh mé ar a hocht a chlog rith mé go dtí an fhuinneog agus chonaic mé sneachta .

chuir mé mo eadaí orm agus rith mé agus mo dheirfuir amach so ghairdín. Rith mé amach sa ghairdín agus thosaigh mé ag sugradh sa sneachta .Bhí Mé ag crith leis an bhfuacht. Rith mé go dtí teach mo mhadra – ní fhaca mé Mhadra. Ghlaoigh mé ar mo Dhaidí agus rith sé amach sa ghairdín.

La Sneachta le Dylan K

La amhain agus bhi se ag cur sneachta. Dhuisigh me ar a naoi a chlog agus chuaigh me isteach i  seomra mo dhearthar. Dith me an t-ull agus dol me cupan tae.

Chuamar amach sa ghairdin. Thosaiamar ag sugradh. Bhi me ar bis. Ansin chaith me  liathroidi sneachta ag mo dhearthar. Theip orm agus thit me ar an talamh.

Thainig  Daidai agus mamai amach  sa ghairdin. Bhi se ag cur sneachta. Go tobann chaith daidai an liathroidi sneachta orm. Bhi fearg an domhain orm.

Thainig an oiche go luath. Chuamar isteach sa teach. D’fheach me ar mo teilifis. Chuaigh me isteach sa leaba.

Lá Sneachta Le Calum

Maidín go luath a bhí ann. Dhuisigh mé ar a seacht a chlog agus chuir mé mo eadaí orm. Ansin, D’fheach mé as an bhfuinneoig agus bhí ionadh an domhain orm mar bhí brat bán sneachta ar an talamh.

Glaoigh mé ar mo dhearthair agus chuamar amach sa ghairdin. Ansin ritheamar amach sa ghairdin agus Go tobann, Chaith mo dhearthair liathróid sneachta chugam. Ansin, Thainig mo dhaidí amach sa ghairdin agus thit sé ar an sneachta. Bhí sé fliuch baite agus ní raibh sé ro-shásta.Tareis tamaill, Rinneamar an fear sneachta. Bhí an spóirt againn.

An oíche sin, Chuaigh mé go dtí an leaba go luath mar bhí tuirse an domhain orm. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá

La Sneachta le Kayden

Maidin fuar i lar an gheimridh Dhuisigh me go luath ar a hocht a chlog. D’fheach me amach as an bhfuinneog.Bhi ionadh orm mar chonaic me brat ban sneachta ar an talamh. Rith me sios an staighre agus rinne me mo bhricfeasta – bhi glionar croi orm.

Nuair a chriochnaigh me mo bhricfeasta rith me suas an staighre agus chuir me mo eadai orm.Dhuisigh me mo dhearfuir agus mo dhearthair.Nuair a dhuisigh mo dhearthair agus mo dhearfuir rith me amach an doras agus rinne me fear sneachta.Fuair me cairead do a shron agus gual mar a shuile.

Thainig mo dhearthair agus mo dheirtfiur agus chaith me liathroidí sneachta chucu.Bhi an spoirt againn.Ar a se a chlog ghlaoigh mo mhamai orm agus ar mo dhearthair agus mo dheartfuir.Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Lá Sneachta le Robert

Maidin fuar i lar an gheimhridh, D’eirigh me go luath agus d’fheach me amach an fhuinneog agus chonaic me an sneachta.  Bhi sceitimini orm nuair chonaic me e. Chuir me mo eadai orm agus rith me sios an staighre. Nuair a rith me sios an staighre chuaigh me amuigh agus chaith me  liathroidí sneachta.

Go tobann chaith me liathroid sneachta isteach i cluas mo chara agus rith se isteach go dti a theach. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Lá Sneachta Le Laurynas

Maidin amhain Geimhridh a bhí ann. Bhí an sneachta ag titim as an speir.

Dhúisigh mé agus mo chara ar a seacht a clog. Rith mé go dtí an fhuinneog agus chonaic mé brat bán sneachta. Bhí gliondar croí orm agus ar mo chara.

Ansin chuir mé agus mo chara eadaí orainn. Ritheamar ar nos na gaoithe síos an staighre agus amach an doras.

Go tobann thog mo chara sneachta as an talamh agus chaith sé an sneachta chugam.

Taréis tamaill rinneamar fear sneachta mór. Bhí muinim againn as an obair.

Chaitheamar an lá ag sugradh leis an sneachta agus ansin chuamar abhaile.

An oiche sin bhíomar tuirseach traochta ach sásta. Chodlaíomar go sámh. Ní dhéanfaimid dearmad ar an lá sin go deo.

Lá Nollag le David

Níor chodail mé go sámh mar bhí lá nollag ann amarach. Dhúisigh mé ar a Seacht a chlog. Bhí  athas an domhain ar mo chlann.

Go tobann Rith mé síos an staighre. Chonaic mé na bronntanais. D’fhéach mé amach an fhunneog agus bhí sé dorcha amuigh. Chuaigh mé amach agus thosaigh mé ag rothaíocht. Ba bheag nár thit mé ar an talamh.

 

La Nollag Le Calum

Dhuisigh me ar maidin ar a se a chlog. Rith me sios an staighre agus chonaic me brontannas sa seomra suite. Ghlaoigh me ar Mhamai agus Daidi mar ni raibh Mamai agus Daidi ro shasta.

Chuamar go dti an seomra suite agus D’oscail me mo bhrontannas. Fuair me broga peile nua. Bhi athas an domhain orm. Ansin chuaigh me amach sa ghairdin agus thosaigh me ag imirt sacar.

Tareis tamaill, chuaigh me go dti an seipeal. Nuair a shroich me an teach, dith me dinnear. Tareis, thainig Mamo agus Daideo go dti ar  teach agus thosaiomar ag imirt chluiche. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la.

Lá Nollag le Shane Carver.

Lá Nollag a bhí ann.  Dhúisigh mé ar a seacht a chlog agus léim mé amach as an leaba. Ghlaoigh mé ar mo chlann agus ní raibh siad ró shásta.Rith mé isteach sa seomra suí agus nuair a chonaic  mé na bronntanais faoin gcrann bhí mé ar bís.

Ar a deich a chlog chuaigh mé agus mo chlann go dtí an aifreann as séipeal. Bhuail mé le mo chairde agus thosaigh mé ag caint leo. Chuaigh mé abhaile taréis uair a chlog. Nuair a shroich mé abhaile thosaigh mo chlann ag imirt peile.

Ar a trí a chlog bhí an dinnéar réidh. D’ith mé turcaí rósta agus prataí. Ar a deich a chlog chuaigh mé go dtí an leaba. Bhain mé an taitneamh as an lá. Bhí mé tuirseach traochta ach sona sásta. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

 

Ag iascaireacht ag an loch, Le Bryan

La breá samhraidh a bhi Ann. Ni raibh puth Gaoithe ann. Mo bhreithla a bhi ann – bhi me dha bhlian déag daois. Thug daidi slat iascaireacht nua dom.

Chuaigh me agus  mo chara ag iascaireacht. Ar dtus stopamar ag an siopa agus d’itheamar milsean. Thosaiamr ag iascaireacht. Go tobann thit me isteach san loch. Lig ME beic asam. Agus bhi me fliuch baite.

 

Ag Iascaireacht Ag An Loch Le Shane C.

La brea i dtus an tsamhraidh a bhi ann. D’eirigh me ar a hocht a chlog mar bhi  mo bhreithla ann. Thainig mo charra Ronan ar cuairt agus thug se slat iascaireachta nua dom.

Ansin chuamar go dti an loch. Thiomain  Daidi sinn go dti an loch. Bhi sceitimini an domhain orm nuair a shroich me an loch.

Thosaigh me agus Rónán ag iascaireacht. Tareis tamaill rug me ar iasc beag agus bhi gliondar croi orm.

Tareis tamaill rug Ronan ar iasc mor. Go tobann thit se isteach sa loch. Chaith me an slat iascaireachta nua chuige sa loch agus bhris se e. Nuair a thainig Ronan amach bhi dioma orm. Ansin chuireamar fios ar mo Dhaidi. Nuair a shroich Daidi an loch bhi me preachta leis an bhfuacht.

” Cad a tharla?” arsa Daidi.

Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.

Ag Iascaireacht ag an Loch le Kayden

Lá breá Samhraidh a bhí ann.D’eirigh mé ar a seacht a chlog. Bhreithlá mo chara a bhí ann.Thug a Dhaidí slat iascaireachta nua dó.Chuaigh mé go dtí a theach.Bhí sceitimíní orainn.

Thiomáin a Dhaidí sinn go dtí an loch.Nuair a chuaigh sé abhaile thosaíomar ag iascaireacht.Tharraing mo chara iasc mór.Go tobann thit mo chara isteach sa loch agus bhris a slat iascaireachta nua.Chaith mé mo líon isteach sa loch.Rug mo chara air agus tharraing mé é.Bhí sé fliuch báite agus lig sé béic as mar bhí eagla agus ionadh air.Bhí sé fliuch báite agus chonaic sé a bhriste slat iascaireachta.

Chuireamar fios ar a Dhaidí.Ní raibh sé ró-shásta.Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

Ag Iascaireacht ag an loch le Laurynas

La breá scamallach i dtùs an Earraigh a bhì ann. Nì raibh an ghrian ag taitneamh sa speir. Nì raibh puth gaoithe ann. Mo bhreithla a bhì ann agus bhì sceitimìnì orm. Thug mo Dhaidì slat iascaireachta nua dom. Nuair a thug Daidì an slat iascaireacht nua dom agus bhì mè ag canadh go hard.

Chuaigh mè,mo  Dhaidì agus mo chara go dtì an loch i gCorcaigh. Nuair a chuamar go dtì an loch thosaìomar ag iascaireacht. Ansin rug mo chara ar iasc mòr agus bhì àthas air.

Go tobann thit Daidì isteach san loch. Thosaìomar  sna trithe ag gaire Ansin chaith mè an slat iascaireachta nua chuige agus nuair a rug sè air tharraing mè è. Chuir mè fios ar Mhamaì agus bhì fearg uirthi.

Chuamar abhaile agus bhì ionadh an domhain ar Mhamaì mar chonaic sì Dhaidì fliuch. Nì dheanfaidh mè dearmad ar an là sin go deo.

An sorcas le Bryan

La brea Samhraidh a bhí Ann. Ni raibh scamall sa spèir . Ni raibh puth gaoithe Ann. Mo bhreithla a bhí ann. Bhí me dha bhliana déag daois. Chuaigh me agus mo chairde go dtí an sorcas. Bhí an sorcas  ag teacht go Ceann Toirc. Bhí gliondar croi orm. Cheannaigh mamai ticeidí.

Ar dtus thainig ar fear grinn amach. Bhí sè ag pleidhciocht. Agus Thosaigh sè ag canadh . Tar eis tamaill thainig an eilifint agus moncai amach. Bhí an moncai ag damhsa ar dhroim eilifint.

Bhi tuirse orainn agus Bhi spoirt againn. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo

An Sorcas le Jack

Lá fuar fomhair a bhí ann. Bhí sé scamallach, gaofar agus ceomhar. Breithlá Ciarán a bhí ann. Bhí sé trí bliaina déag daois. Bhí an sorcas ag teacht go dtí lár na cathrach. Chuaigh mé féin, Ciarán agus Aoife ann. Bhí sceitimíní orainn. Nuair a shroicheamar an sorcas, thugamar airgead do fhear amháin agus shiúileamar isteach.

Tar éis cúpla nóiméad, cheannaíomar milseáin agus thosaigh an sorcas. Ar dtús, rith an fear grinn amach. Go tobann, shleamhaigh sé ar an talamh. Bhíomar ag gáire gan stad. Ansin, shiúil moncaí, eilifint, rón agus madraí amach. Léim na madraí suas san aer, thosaigh an moncaí ag damhsa ar dhroim eilifint agus bhí an rón ag sugradh le liathróid. Go tobann, thit an moncaí ar an talamh. Thosaigh sé ag caoineadh. Rith fear amháin ar an stáitse agus chuidigh sé leis an moncaí suas. Moncaí bocht. Ar dheireadh, ghlaoigh siad ar chlann amháin. Shiúil siad ar an stáitse, chaith siad uisce orthu agus bhí siad fluich báite.

Sheasamar suas agus thosaíomar ag bualadh bos. Thaitin an sorcas go mór linn. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an oíche sin go deo.

An Sorcas Le Paul

La amhain I dtus an earraigh, la dorcha a bhí ann. Bhí sé ag stealladh baistí. Bhí mé ar bís. Mo bhreithlá a bhí ann agus bhí an sorcas ag teacht go Ceann Toirc.

Chuaigh mé agus mo Dhaídí go dtí an sorcas. Nuair a shriochamar an sorcas, cheannaigh mé an mílséan. Chonaic mé an fear grinn agus bhí an srón mor dearg air. Thosaigh sé ag gaire.

Go tobann, Rith an eilifint go dtí an fear agus chaith an t-eilifint uisce air! Thosaigh gach duine ag gaire.

Tareis tamaill, chriochnaigh an sorcas. Ní dheanfaidh mé dearmad ar an oíche sin go deo.

An Sorcas le Laurynas

Là Samhraidh a bhì ann Nì raibh scaimaill sa speir. Bhì an ghrian ag taitneamh sa speir. Bhì mo bhreithlà ann. Bhì mè seacht mbliana daois.

Bhì an sorcas ag teacht go dtì Ceann Tuirc. Bhì sceitimìnì orm agus chuaigh mè go dtì an sorcas in eineacht le mo Mhamaì.Is brea liom an sorcas ach bhì eagla an domain ar Mhamaì.

Ar dtùs cheannaigh mo Mhamaì na ticèadìí. Go tobann thàinig an fear grinn amach. Bhì sè ag sugradh leis an liathròid agus go tobann thit sè ar an talamh. Bhìomar age trithe ag gàire

Thàinig na hainmhithe amach. Bhì an moncaì ag damhsa ach bhì an eilifint age ithe. Thosaigh an ròn ag sugradh leis an liathròid agus chaith sè an liathròid isteach san uisce. Ar dheireadh thosaigh fear grinn ag canadh.

Bhì an sport againn agus nì raibh eagla ar mo Mhamaì ansin.

An Sorcas Le Shane C.

La fuar i lar an gheimhridh a bhi ann. Bhi an sorcas ag teacht go Ceann Toirc agus bhi me ar bis. Chuaigh me agus mo charra sean go dti an sorcas ar a tri a chlog. Is brea liom an sorcas! Ar dtus ag an sorcas cheannaigh Mamai na ticeadi. Bhi siad deich euro an duine.

Bhi me aon bhlian deag daois ach bhi sean deich mbliana daois. Chuaigh me go dti an siopa agus cheannaigh me criospai.

Ansin thainig an fear grinn agus an ron amach. Thosaigh an ron ag imirt peile agus thosaigh an fear grinn ag pleidhciocht.

Tareis tamaill thainig an eilifint agus an moncai amach. Bhi hata bui ar a moncai.

Go tobann thit an eilifint ar a dhroim agus thosaigh gach duine ag gaire. Ar dheireadh an sorcas bhi tuirse an domhain orainn.

Bhi an sport againn. Ni dheanfaidh me dearmad ar a trathnona sin go deo.

An Sorcas le Calum

Lá grianmhar i lár an tsamhraidh a bhí ann. Ní raibh scamaill sa speir agus ní raibh puth gaoithe ann. Dé hoine a bhí ann agus mo breithla a bhí ann. Bhí me dha bhlian deag d’aois. Bhí an sorcas ag teacht go Ceann Toirc agus chuaigh mé agus mo chairde go dtí an sorcas. Bhí sceitimíni an domhain orm.

Nauir a shroiceamar an sorcas, Cheannaigh na Mamaí na ticéidí. Bhí siad deich euro an duine. Ansín Cheannaigh mé agus mo chairde milseáin agus uisce agus shuíomar ar chathaoireacha. Go tobann tháinig an rón amach  agus bhí sé ag pleídhcíocht.

Ar dheireadh, bhí athas an domhain orm agus Ní dheanfaidh mé dearmad ar an  oíche sin go deo.

An Sorcas le Seán M

Lá breá samhraidh ag an deireadh seachtaine a bhí Ann. Ní raibh scamall as spéir. Bhí sé go hálainn! Bhí breithlá mo dhearfiúr ann. Chuamar go dtí an sorcas ar a dó a chlog.

Bhí gliondar croi orm. Chuaigh Mamaí, mo dheirfuir, a cairde agus mé féin ann. Thosaigh sé ar a leathuair tar éis a dó.

Go tobann tháinig fear ghrinn le liathróid amach. Bhí sé ag léim suas agus síos. Nuair a bhí an fear grinn críochnaithe rith lón amach. Rith sé ar nós na gaoithe chugham. Chuala mé scread agus thosaigh mé ag screadaíl freisin! Stop sé agus bhí áthas an domhain orm. Thosaigh mé ag caoineadh. Ní dhéanfaidh mé dearmad an lá sin go deo.

Mo chéad lá ar scoil le Dylan K

Is cuimhin liom go maith mo chead la ar scoil. La scamallach i lar an fhomhair a bhí ann. Ni raaibh  an ghrian ag taitneamh. Dhuisigh me go luath ar a seacht a chlog. Bhi sceitimini orm. Rith me isteach sa chistin. Bhi ionadh an domhain ar daidai agus mamai. Dith me ull agus ispini don bhricfeasta. Bhi an bricfeasta go maith. Bhi se ar a hocht a chlog. Chuir me an coipleabhar agus peann isteach sa mhala scoile.

Tar eis an tamaill chuaigh me ar scoil. Chonaic me an muinteor agus mo chairde. Thosaigh siad ag scriobh ar an mbord. Bhi fearg ar an muinteoir. Dhun se an doras agus  dfhag se an seomra ranga. Ansin chuaigh siad amach sa chlos. Bhi siad ag sugradh sa chlos. Go tobann thit me ar an talamh agus bhi me ag caoineadh. Chuaigh me abhaile ar a haon a chlog. Cheannaigh mamai an milsean dom. Bhi athas an domhain orm.

Mo Chéad Lá ar Scoil. Le Kayden

Lá breá Fómhair a bhí ann.Bhí an ghrian ag taitneamh go hárd so spéir.Dhúisigh mé go luath ar a hocht a chlog.D’ith mé an bhricfeasta, d’fhéach mé amach an fhuinneog agus chonaic mé an spéir gorm.Bhí sceitiminí orm mar bhí mo chéad lá ar scoil an lá ann.

Ar a naoi a chlog rith mé ar nós na gaoithe amach an doras agus shiúil mé ar scoil le mo Mhamaí.Nuair a shroiceamar ar scoil shiúil mé go dtí an doras na scoile. Shiúil mé amach an doras agus isteach sa seomra ranga. Shuigh mé síos ar an mbórd agus d’éist mé leis an mhúínteoir.Bhí buachail amháin ina sheasamh agus chaith sé peann luaidh chuig an mhúinteora.

Mo chéad lá ar scoil le Laurynas

Is cuimhin liom go maith mo chèad là ar scoil. Là grianfear i dtùs an Meàn Fòmhair a bhì ann. Nì raibh scamaill sa speir

Dhùsigh mè ar a search a chlog agus bhí sceitimìnì orm. D’èirigh mè agus rith mè isteach sa seomra Mamaì agus Daidì. Nì raibh siad ro-shàsta agus rith mè ar nos na gaoithe sìos an staighre. D’ith mè an bricfeasta go tapa agus chuir mè mo eadaì scoile orm agus mo cota, lamhìnì agus hata ar an eadaì scoile.

Nuair a shroich mè an scoil chonaic mè mo chara Kyle. Thosaigh mè ag caint agus go tobann d’oscail an mùinteoir an doras. Shiùil mè isteach sa seomra ranga agus thosaigh mè ag scrìobh ar an leabhar.

Go tobann thosaigh Rònan ag pleiciocht leis an mbord agus thit an bord ar an talamh. Bhì fearg ar an mùinteoir agus chuir sè fios ar a mhàthair. Chaith mè an là ag dathù pictùir.

Nì dhèanfaidh mè dearmad ar an là sin go deo.

 

Mo chéad lá ar Scoil le Shane C

Is cuimhin  liom go maith mo chéad lá ar Scoil. Lá scamallach i lár an Fhómhair a bhí ann. Dhúisigh mé ar a hocht a clog.

Rith mé síos an staighre agus isteach sa seomra codlata mo dheartháir. Ní Raibh sé ró shásta,”Amach,” arsa sé.

Ach thosaigh me Ag caoineadh. D’ith mé mo bhricfeasta. Nuair a shroich mé an Scoil chonaic mé mo chara Rónán. Nuair a shroich me an seomra rang bhris Ronan an fhuinneog agus lig sé béic as. Bhí fearg  ar an muinteoir agus chuir sé fios ar a mháthair. Bhí náire an domhain orm.

Ni dheanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

Mo Chéad Lá ar Scoil le Jack

Is cuimhin liom go maith mo chéad lá ar scoil. Lá gaofar i lár an fhómhair a bhí ann. Puth gaoithe láidir a bhí ann.

Dhúisigh mé ar a seacht a chlog. Bhí mé ar bís. D’éirigh mé tar éis cúpla nóiméad. Rith mé isteach go dtí mo sheomra. Ansin d’ith mé mo bhricfeasta, nigh mé m’fhicla agus m’aghaidh agus chuaigh mé go dtí an scoil.

Nuair a shroich mé an scoil, rith mé isteach sa seomra ranga. Chonaic mé mo chairde ag súgradh. Go tobann, fuair buachaill amháin Bosca leabhar agus chaith sé suas san aer iad. Tomás is ainm don bhuaichaill. Tharraing sé ar an gclár bán agus bhris sé an fhuinneog.

Bhí ionadh an domhain ar an rang ach bhí fearg ar an múinteoir. Rug an múinteoir ar Thomás ach Rith sé amach. Leanamar air agus chonaiceamar Tomás ag titim. Thosaigh sé ag caoineadh.

Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.