Timpiste ar Oíche Shamhna

Oíche Shamhna a bhí ann.

Bhí an oíche dorcha agus bhí mé ag lorg bob no bia le mo chara, Robert.

D’fheach míse suas agus chonaic mé an ghealach agus na realtaí thuas sa speir.

Ansin shiuileamar go dtí an teach.

Thug an fear airgead agus milseán dúinn.

Go tobann chuala mé scread.

Chonaic mo chara púca ag eitilt sa speir.

Bhí eagla an domhain air agus ritheamar abhaile ar nos na gaoithe.

Go tobann thit mé ar an talamh.

Bhí mo lamh ag cur fola.

Nuair a bhí mé sa bhaile thosaigh mé ag caint le mo Dhaidí.

Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an oíche sin go deo.

Timpiste ar Oiche shamhna le Shane F

Oiche shamhna a bhi ann. Oiche fuar scamallach I ndeireadh an fhomhair chuaigh me ag siul o theach go teach le mo chara Sean . Bhi an Oiche dorcha. Chonaiceamar an ghealach agus na realtai thuas sa speir .

Bhi me agus sean ag dul o theach go teach . Fuair me milseain agus airgead . Thug bean amhain bairin braic dom. Bhiomar a caint is ag comhra agus ag gaire. Bhi an sport againn.

Go tobban chuala me scread agus d’fheach me timpeall.  Chonaic me bean si. Bhi eagla an domhain orainn.  Bhi Sean ar crith le heagla .

Ritheamar agus thit Sean ar an talamh. Thosaigh se ag cur fola.  Ritheamar abhaile.  Ni dheanfaidh me dearmad ar an Oiche sin go deo.

Timpiste Ar Oíche Shamhna le Jack

Oíche Shamhna a bhí Ann. Chuaigh mé agus mo chairde Ciarán agus Aoife ó theach go teach. Bhí an Oíche doracha agus an-ghaofar. D’fhéachamar suas agus chonaiceamar a lán réaltaí agus an ghealach ag lasadh sa spéir.

Ar an slí go dtí an féasta, bhailíomar milseáin agus cnónna don féasta. Thosaíomar ag caint is ag cómhrá. Bhí an spóirt againn.

Turas go dtí an trá le Seán M

Lá breá Samhraidh a bhí ann. Ní raibh scamall sa spéir. Bhí an ghrian ag taitneamh go brothallach. Ní raibh puth gaoithe ann. Bhí an spéir gorm.

Dhúisigh an chlann go luath. Chuaigh siad go dtí an trá. Bhí áthas an domhain ar an gclann. Thosaigh siad ag canadh sa charr. Nuair a Shroich siad an trá bhí orcas an domhain orthu. Thosaigh an chlann ag ithe an phicnic. Ansin rith siad in aice leis an tra. Tar eis bhi tuirse orthu. Luigh  Daidi ar an trá agus chuaigh sé ina chodladh.

Stormbreaker le Jack

Is breá liom an leabhar Stormbreaker. Scríobh Anthony Horowitz an leabhar seo.

Alex Rider is ainm don bhuachaill. Bhí sé ceathar bhilan déag daois. Is spy é. Chuaigh Alex go dtí an Cornwall.  Ba bheag nár mharaigh sé ann.

Is breá liom Alex mar bhí sé croga. Ar dtús, bhí an scéal go maith ach bhí an críoch ar fheabhas. Bhí an leabhar seo suimiúl agus go hiontach. Bhí Alex eachtrúil agus misniúil. Ní Raibh díomá orm mar tharla alán rudaí. Is breá liom an leabhar. Bhí sé ar fheabhas.

Is údar den scoth é Anthony. Is breá liom a bheith ag léamh na leabhair faoi Alex Rider.

An Leabhar Harry Potter le Shane

Is brea liom an leabhar Harry Potter. Scriobh J.K Rowling an leabhar seo. Chuaigh Harry go dti an hogwarths. Bhi beirt chara ag Harry. Ron agus Hermonie is ainm doibh. Bhi Ron greanmhar.

Ni raibh dioma orm nuair a leigh me an leabhar. Bhi gruaig dearg ar Ron. Ag an gcrioch ni raibh dioma orm. Bhi ein ag Harry. Is maith liom Harry Potter!

Timpiste le Kayden.

Lá breá Samhraidh a bhí ann.Bhí an ghriann ag taitneamh go hárd sa spéir.Bhí an spéir gorm.D’eirigh Daidí

D’eirigh Daidí go luath ar a hocht a chlog.D’ith sé a bhricfeasta.D’fhéach sé amach an fhuinneog.Shiúil sé go dtí an margadh bia.Bhí alán stallaí ann. Cheannaigh sé bananaí agus úlla. Chuaigh sé go dtí an stalla feoil, chuala sé bean ag glaoch “ÚLLA AGUS ORÁISTE, ÚLLA AGUS ORÁISTE AR DÍOL.”Bhí craiceann banana ar

Bhí craiceann banana ar an talamh. Ní fhaca sé é agus thit sé ar an talamh.Bhris sé a chos.Thosaigh an shrón ag cur fola. Ghlaoigh bean amháin ar an dochtúir.

Timpiste le Bryan

La breá samhraidh a bhí ann .Ní raibh scamaill sa spéir . Ní raibh puth gaoithe ann. Bhí an speír gorm.

Dhúisigh Daidí ar a hocht a clog . Chuaigh sé go dtí an Café agus dith sé an bricféasta san Café .

Shiúil sé go dtí an margadh bia. Bhí alán stallaí ann. Cheannaigh sé Cais  agus  chuaigh sé go dtí an stalla feoil.

Bhí craiceann  banana ar an talamh . Go tobann thit sé ar an talamh. Bhris sé cos agus thosaigh an srón ag cur fola . Ghlaoigh bean amháin ar an dochtúir.

Ar an traein le Laurynas

La brea Samhraidh a bhi ann. Ni raibh scamaill sa speir. Ni raibh puth gaoithe ann. Bhi an ghrian ag taitneamh sa speir.

Dhuisigh Mamai agus Daidi go luath ar a hocht a chlog. Tareis tamaill d’eirigh siad go tapa agus d’ith siad an bricfeasta.

Thiomain Daidi go dti an staisiun. Thog siad an traein go Bhaile AthaCliath. Fuair  siad cathair in aice na fuinneoga. Shuigh siad sios agus thosaigh Mamai ag leamh an phaipeir nuachta. D’fheach Daidi amach an fhuinneoig agus chonaic se bhaile mor.

Thatin an turas go mor leo.

Turas Go Dti An Tra le Calum

La brea samhraidh a bhi ann. Ni raibh scamaill sa speir. Bhi an ghrian ag taitneamh go brothallach. Bhi an speir gorm.

Dhuisigh an chlann go luath. Chuaigh siad go dti an tra. Bhi athas an domhain ar an gclann. Thosaigh an chlann ag canadh sa charr.

shrioch an chlann an tra. Bhi ocras ar an chlann. Thosaigh an chlann ag ithe an phicnic. Ansin Luigh Daidi ina chodladh. Tareis tamaill, bhi an chlann tuirseach. Chuaigh an chlann abhaile.

Scéalta Gaeilge

Scríobhaimid Scéalta gach seachtain.  Is breá linn a bheith ag scríobh Scéalta Gaeilge.  Táimid ag dul i bhfeabhas.  Más féidir léigh iad agus tabhair spreagadh dúinn.

Dráma Sa Chistin       An Cluiche Ceannais     Turas go dtí an t-ospidéal   Timpiste Bhóthair        Lá Siopadóireachta       Lá Sneachta       Lá Nollag     Ag Íascaireacht ag an Loch     An Sorcas     Mo Chéad Lá ar Scoil   Timpiste ar Oíche Shamhna    Dánta Oíche Shamhna     An Leabhar is fearr liom    Timpiste    Turas go dtí an Trá    Ar an Traein