Timpiste bhothair le Kayden

La fuar feannaideach i lar an Gheimridh a bhi ann. Shiuil me go dti an scoil. Chonaic me mo chara Sean ag trasna an bhothair. Go tobann bhuail charr Sean agus thit se ar an talamh. Stop an carr agus thainig mo mhuinteoir amach as an gcarr. Thosaigh Sean ag screadail agus bhi a chos, a lamh agus a cheann ag cur fola. Rith me chuige agus chrom me e.

“An bhfuil tu ceart go leor” arsa me.

“NIL” arsa Sean agus thosaigh se ag caoineadh.

Chuir mo mhuinteoir fios ar an otharcarr. Thainig se go tapa agus thog se Sean go dti an t-ospideal. Chuaigh me ann freisin. “Bhi a lamh agus dha chos bhriste, ach bhi a cheann ceart go leor” arsa an banaltra. “Buicheas le dia” arsa me. Ni dheanfaidh me dearmad ar an la sin go deo.